ماه: خرداد 1393

انتظار

از اشک های بی شمار انتظارم بپرس و از سرگيجه ی بعد از دَوَران عقربه های ساعتهای بی قرار بدان كه آمدنت چقدر به دير انجاميده است نوشته‌های مرتبط چای تلخجمعهآیندهبی وفاچلیپای رنجیک روز پر از کلافگینگاه و لبخندشبدریا همیشه آبی نیستداستان کوتاه ماجرای عجیب زباله‌ی سر

ادامه »

فرصت طلب

بيهوده آب را گل آلود ميكنی اين حوضچه خالی از ماهی است نوشته‌های مرتبط دریا همیشه آبی نیستبدرقهداستان کوتاه کوچه‌ی لیلاداستان کوتاه محبوبهداستان کوتاه پست‌چی هر هفته در می‌زندداستان کوتاه ماجرای عجیب زباله‌ی سر چهار راه

ادامه »

وکیل مدافع

آسوده باش من دعوا را می برم  “زمان” وكيل مدافع چيره دستی است نوشته‌های مرتبط نگاه و لبخندامتحان ریاضیاتداستان کوتاه محبوبهجمعهمچاله‌های ساده و نجیببی وفاچلیپای رنجداستان کوتاه پست‌چی هر هفته در می‌زندانتظارشب

ادامه »

تعریف زندگی

یک استکان چای  و میزی کنار پنجره  … این هم تعریف ساده ایست از زندگی نوشته‌های مرتبط برفپائیزلحظه های پروازمچاله‌های ساده و نجیبامتحان ریاضیاتنامه‌ای به آیندهخود‌فریبیداستان کوتاه ماجرای عجیب زباله‌ی سر چهار راهپاییز بارانیداستانک جاده

ادامه »

چای تلخ

چای سرد دوری ات را تلخ می نوشم قند دردلم آب می شود  وقتی از آمدنت خبر می دهی  آمدنت پایان تلخی هاست نوشته‌های مرتبط انتظارپایان بی آغازپائیز در تابستانبرفشبکژتابی، مغلطه‌ی ابهام ساختاریبی وفاچلیپای رنجنگاه و لبخندسؤال غیر فلسفی

ادامه »

تازه به دوران رسیده

تویی، که تازه رسیده ای ما سال هاست شهروند این شهریم: “شهر دوران” مجتبی طاهری نوشته‌های مرتبط نامه‌ای به آیندهانتظاربرفجمعهداستان کوتاه محبوبهداستان کوتاه ماجرای عجیب زباله‌ی سر چهار راهسؤال غیر فلسفییک روز پر از کلافگیچای تلخشب

ادامه »

حواس‌پرت

یکی در میان دگمه های پيرهنم باز  و بند كفشهامو نبسته ام آخه اين روزها تمام حواسم جمع فراموش كردن توئه نوشته‌های مرتبط پایان بی آغازداستان کوتاه کوچه‌ی لیلاداستان کوتاه پست‌چی هر هفته در می‌زندامتحان ریاضیاتنگاه و لبخندمثل نسیمجمعهداستانک چراغ نفتیپاییز بارانینا‌تمام

ادامه »

طعنه

این روزها حرف های سرد تو سلاح گرمی است … می كُشد مرا نوشته‌های مرتبط داستانک چراغ نفتیبرفحواس‌پرتداستان کوتاه کوچه‌ی لیلاامتحان ریاضیات

ادامه »