ماه: تیر 1393

نام و رنگ

 دریا به رنگ آسمان و آبی آسمان به نام آب دریا رنگ این از آن و نام آن از این نوشته‌های مرتبط دریا همیشه آبی نیستواژه‌های بی‌اثرپائیز در تابستانپائیزنامه‌ای به آیندهجمعهمچاله‌های ساده و نجیبداستان کوتاه محبوبهبی وفاچلیپای رنج

ادامه »

آینده

این روز ها و سال ها ،همان آینده ای است که سالها پیش در کنجی از گوشه و کنار دنیا به آن فکر می کردم و در دفتر سبز خاطراتم در باره اش می نوشتم. افقی در دور دست ، در ورای روز های بی

ادامه »