ماه: آبان 1393

واژه‌های بی‌اثر

شعر می‌گویم تا تو بیایی چه بی‌اثرند این واژه‌های آشنا: دریا ، باران. تو بهترین واژه شعر منی «بی وفا» نوشته‌های مرتبط خوب حرف‌زدن با افزایش دایره‌ی واژگانمچاله‌های ساده و نجیبنویسنده‌ی دیوانه،حکم‌ران سرزمین واژه‌هادریا همیشه آبی نیستسوگندنامه‌ای به آیندهپائیز در تابستانبی سواد نباشیمجمعهگریه،تنهائی،خلوت

ادامه »

دریا همیشه آبی نیست

باران، ره گم كرده به خیالم می بارد و قافیه هایم خیس می شود تو می روی و به سردی می انجامد آتش مهرم در تو من می مانم و شعرهای نیم كاره و دریا در من طوفانی و تلخ و گل آلود كاش دريا هميشه آبی

ادامه »

دعای باران

باران می بارد به تمنای کودکی با چتری نو  و دعای پیر مرد دهقان نوشته‌های مرتبط پائیزدریا همیشه آبی نیستمچاله‌های ساده و نجیبپائیز در تابستانپاییز بارانیقطار، اندوهِ رفتن استواژه‌های بی‌اثربرفبی وفاچلیپای رنج

ادامه »