ماه: تیر 1400

کیک تولدم

پنجاه سالگی

تاریخ من از اولین روز تابستون شروع میشه. امروز پنجاهمین سالروز تولدمه.تو پنجاه سالگیه که می فهمی بزرگ تر ها دیگه خیلی بزرگ تر از تو نیستند. و سنشون خیلی که باشه حدودای یک و نیم برابر سن تو ئه. قهرمان های زندگی، الگوها و

ادامه »

سؤال غیر فلسفی

از آن لحظه‌هاست که دلم می‌خواهد از من بپرسی: «قهوه می‌خوری؟» و من بگویم: «این چه سؤالی است؟! فلسفه نیست که پاسخش را ندانی». نوشته‌های مرتبط پاییز بارانیبدرقهلحظه های پرواززندگی کردن سخت تر از مردن استمچاله‌های ساده و نجیبنامه‌ای به آیندهنویسنده‌ی دیوانه،حکم‌ران سرزمین واژه‌هاداستان کوتاه

ادامه »